ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานกองบรรณาธิการ
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ & โทรสาร : 0 2561 4761, 0 2942 8899
E-mail: ffortak@ku.ac.th
Web site: http://www.tjf.forest.ku.ac.th

Comments are closed.