หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สงขลา) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (GIS) และกิจกรรมโครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในท้องที่ 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา, พัทลุง, ตรัง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส โดยมีภารกิจ ดังนี้

1. รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศระดับภูมิภาค ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และระบบงานตามภารกิจ
2. จัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล คำอธิบายข้อมูล (Metadata) พัฒนาต้นแบบสารสนเทศระดับพื้นที่ และจัดทำคู่มือการดำเนินงานระดับพื้นที่
3. ศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการเตือนภัยพิบัติและสถิติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
4. ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สู่หน่วยงานทุกระดับในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์
5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย