เกี่ยวกับวารสารวนศาสตร์

Logo_KUFF(eng)

About the Thai Journal of Forestry

 

Thai Journal of Forestry (TJF) was established in 1982, and publishes paper concerning scientific research on forestry. TJF is devoted to promote the principal and application knowledge on forest ecological research and management. To better circulate the research from Thai researchers and contributing scientists to a wider audience, the journal has been updated as a peer-reviewed platform for both national and international forestry research.

JTF is a peer-reviewed journal, publishing original and invited papers on forestry. Of special interest articles are dealing with forest ecology, forest management, silvilculture, , biological diversity, systematic relationships, geographic distribution, morphology and physiology of flora and fauna, etc. JTF is published tri-annually by the Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University.

วารสารวนศาสตร์ เริ่มตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยตีพิมพ์เอกสารวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การป่าไม้ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านหลักการและการประยุกต์ทางนิเวศวิทยาและการจัดการป่าไม้ ของนักวิจัยชาวไทยและนานาชาติ โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (peer-review) ด้านการป่าไม้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วารสารวนศาสตร์ ตีพิมพ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยการป่าไม้หลายด้าน เช่น นิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดการป่าไม้ วนวัฒนวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์เชิงระบบ การกระจายตามสภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางสันฐานและทางกายภาพของพืชและสัตว์ป่า เป็นต้น  จัดพิมพ์วารสารจำนวน 3 ฉบับต่อปี โดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์