คณะกรรมการการวารสารวนศาสตร์

คณะกรรมการการวารสารวนศาสตร์

 1. คณบดีคณะวนศาสตร์                 ที่ปรึกษา
 2. นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์           ที่ปรึกษา
 3. นายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ               ที่ปรึกษา
 4. นายสันต์ เกตุประณีต                 ที่ปรึกษา
 5. นายเดชา วิวัฒน์วิทยา               ที่ปรึกษา
 6. นายดอกรัก มารอด                    ประธานกรรมการ
 7. นายประทีป ด้วงแค                    รองประธานกรรมการ
 8. นายสันติ สุขสอาด                     กรรมการ
 9. นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ์              กรรมการ
 10. นายกอบศักดิ์ วันธงชัย               กรรมการ
 11. นายพสุธา สุนทรห้าว                 กรรมการ
 12. นางสาวทัศนี กลิ่นหวล              กรรมการและเลขานุการ
 13. นางสาวจินตลา กลิ่นหวล          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ