บรรณาธิการ

เจ้าของ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
รศ.ดร.ดอกรัก มารอด                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ                          รศ.ดร.สุนทร คำยอง
นักวิชาการอิสระ                                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม                               รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
นักวิชาการอิสระ                                     มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.อุทิศ กุฎอินทร์                              รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
นักวิชาการอิสระ                                     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ.ดร. สันต์ เกตุปราณีต                          รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
นักวิชาการอิสระ                                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา                         ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.สันติ สุขสอาด                               ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     มูลนิธิโครงการหลวง

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก                              ผศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์                       Prof.Dr.Olavi Luukkanen
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     University of Helsinki, Finland

ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย                      Prof.Dr.Hiroshi Takeda
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     Kyoto University, Japan

อ.ดร.ประทีป ด้วงแค                                Assoc.Prof.Dr.Roger Kjelgren
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     Utah State University, USA

ผศ.ดร.พสุธา สุนทรห้าว                           Mr.Andy Warner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้จัดการ                                                 ผู้ช่วยผู้จัดการ
น.ส.ทัศนี กลิ่นหวล                                  น.ส.จินตลา กลิ่นหวล

 

สำนักงานกองบรรณาธิการ
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ &โทรสาร : 0 2561 4761, 0 2942 8899 E-mail: fforjlk@ku.ac.th
Web site: http://127.0.0.1:8080/tjf