Role of Water User Group on Irrigated Water Management : A Case Study of Chomthong Irrigation Project, Vientiane, Lao PDR

This research aimed to study 1) state of socio-economic and water resource using of water user on irrigated water in Chomthong Project, Vientiane, 2) role and factors water user  that affected to the management of irrigation water user in Chomthong Project, Vientiane and 3) suggestions to develop role of irrigated water  in Chomthong Project, Vientiane. The populations were 161 irrigation water users in Chomthong Project. Questionnaire was applied as a tool to collect data and then processed data by computer program. Analytical statistics that had been used in this research were the percentages, the arithmetic mean, the standard deviation, t-test, F-test and  Scheffe’ paired – test with statistical significant level of 0.05.

The results of this study showed that most of the samples were male, aged between 40 – 49 years old, completed secondary education, being head of family and with 5 – 6 family members. Their social status was member of community, live in community since they were born but tend to move from community in order to cover their house expense. Most of them own less than 1 hectare land, doing agriculture as a main career and doing plantation as a minor career, earned family income between 5,000 – 6,000 baht per month or more than 16,000 baht per year. About role of water user on water irrigated management, they had given overall opinion in moderate level. They had also given each aspect from highest to lowest level; maintenance, support of irrigation officer, irrigation water management and administration among water users.

From hypothesis testing, the research found that factors that affected to irrigated water  management of water users in Chomthong Project, Vientiane were main career, family’s income per year, participation in water using planning, water using planning, water using planning to agricultural area meeting, sufficiency of water to agricultural area, participation in water distribution planning, water using cycle setting and condition of ditch and irrigation building in agricultural area

Keywords: role of water user, irrigated water, management, Vientiane, Lao .

Download Full Version (312 kb)

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานรวมทั้งบทบาทของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานและปัจจัยที่มีต่อการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการชลประทานจอมทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตโครงการจอมทอง จำนวน 161 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t – test สถิติ F – test และวิเคราะห์รายคู่โดยใช้สถิติ Scheffe´ กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ใช้น้ำที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 40 – 49 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา มีตำแหน่งทางสังคมในชุมชนเป็นลูกบ้าน มีสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง 5 – 6 คน   อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เกิด  ถือครองที่ดินน้อยกว่า 1 เฮ็กตาร์  อาชีพหลักเกษตรกร อาชีพรองคือ ทำการปลูกพืชต่างๆ  รายได้รวมของครอบครัวต่อปีมากกว่า 16,000 บาทขึ้นไป สำหรับบทบาทการจัดการน้ำชลประทานของกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการชลประทาน พบว่า กลุ่มผู้ใช้น้ำมีความคิดเห็นต่อภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการดูแลและบำรุงรักษา  ด้านการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ชลประทาน ด้านการจัดการน้ำชลประทาน และด้านการบริหารงานในกลุ่มผู้ใช้น้ำ

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการชลประทานจอมทอง นครหลวงเวียงจันทน์ได้แก่ อาชีพลัก รายได้ของครอบครัวต่อปี  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้น้ำจากพื้นที่ การจัดการทำแผนในการใช้น้ำ  การประชุมเพื่อวางแผนการใช้น้ำสู่พื้นที่การเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ำใช้ต่อพื้นที่การเกษตร  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการกระจายน้ำ (จัดสรรน้ำ) การจัดรอบเวรการรับน้ำ  และสภาพคูส่งน้ำและอาคารชลประทานในเขตพื้นที่เพาะปลูก

คำสำคัญ: บทบาทของกลุ่มผู้ใช้น้ำ,  น้ำชลประทาน,  การบริหารจัดการ,  เวียงจันทน์,  ลาว

Download Full Version (312 kb)