Monitoring of Released Eld’s Deer and Hog Deer in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Prayao Province

Wildlife rehabilitation is one of the wildlife management targets for social. Some population characteristics monitoring of the released hog deer and Eld’s deer in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Phayao Province released to the wild during 1999 and 2008 started from the founder of 25 individuals of Eld’s deer and 78 individuals of hog deer. A camera trap technique was employed thoughout of this study during August, 2010 and February, 2011. The resulted based on 3 camera trap sets with total of 65 trap nights showed the total of 2,592 photographically recored. It showed 128 photographs of Eld’s deer and 927 photographs of hog deer.  Twenty-four  trap nights consecutively recorded of the Eld’s deer and 19 trap nights consecutively recorded of the hog deer were selected from one set of the 3 camera trap sets to identify the difference of the individual depending on radio collar, sex, age class, antler characteristics and body condition. Individual identification was determined to caculate population size by Capture Program. The results showed that the Eld’s deer poulation was closed (Z=-1.34, P=0.08). M(0) model  was the best model to estimate  population size (P=0.30) that showing 15 individuals (SE=1.08) of the Eld’s deer. Sex ratio of the Eld’s deer population between adult male and adult female was 1: 6.95.   Age structure of the Eld’s deer population was 1:6.95: 1.77:1.86: 2.09 for adult male, adult female, juvenile and fawn, respectively. Adult female and fawn ratio was 1: 0.30. Turnover rate of the population was 40.65% per year. In the case of hog deer, the results also showed closed population (Z=-0.564, P=0.28).  The best model to calculate the population was M(h) (P=0.08). The hog deer population estimated from 1 camera trap set was 21 individuals (SE=6.09).  Adult male: adult female ratio of the population was 1:2.48. Age structure of the population was 1: 2.48: 0.79: 0.44: 0.26 for adult male, adult female, juvenile and fawn, respectively. Adult female and fawn ratio was 1:0.12 and the turn over rate was 16.56% per year. Although, the turnover rate of the deer populations in the area were high. It seems found that both of the populations do not increae dramatically after release in to the wild since 1999. This might be due to high mortality rate and the narrow preferable habitat along the stream is the limiting factor of the population growth. Thus habitat improvement by fire and clearcutting in some area should be procedured.  Population and genetic investigation should be also continued.

 

Keywords:  Released Eld’s deer, Released hog deer, Wiang Lor Wildlife Sanctuary,Capture recapture method

Download Full Version (PDF 376 kb)

 

การฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าเป็นเป้าหมายหนึ่งของการจัดการสัตว์ป่าเพื่อสังคม การติดตามศึกษาลักษณะทางประชากรของละมั่งและเนื้อทราย ที่ปล่อยสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา ที่เริ่มปล่อยระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2551 จากประชากรตั้งต้นรวม 25 ตัว และ 78 ตัวตามลำดับ ได้ดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ด้วยการใช้กล้องดักถ่ายภาพ 3 ชุด รวมระยะเวลาที่กล้องทำงานรวม 65 วัน ได้จำนวนภาพทั้งหมด 2,592 ภาพ สามารถบันทึกภาพละมั่ง ได้จำนวน 128 ภาพ เนื้อทรายจำนวน 927 ภาพ  เลือกนำข้อมูลภาพที่สามารถจำแนกความแตกต่างของละมั่งและเนื้อทราย โดยสังเกตจากปลอกคอวิทยุ เพศ ชั้นอายุ ลักษณะของเขา ความสมบูรณ์ของร่างกายประกอบกัน เลือกข้อมูลที่บันทึกภาพละมั่ง 24 วัน และเนื้อทราย 19 วันต่อเนื่องกันจากกล้องดักถ่ายภาพ เพียง 1 ชุด มาวิเคราะห์จำนวนประชากรด้วยโปรแกรม capture ผลการศึกษาพบว่าลักษณะประชากรละมั่งมีลักษณะปิด (Z= -1.34, P=0.08) ผลการคำนวณประชากรละมั่งพบว่าสมการที่เหมาะสม คือ M(0) (P= 0.30) ได้จำนวนประชากรละมั่งเท่ากับ 15 ตัว (SE=1.08) ขณะที่ผลการประเมินประชากรทุกพื้นที่ด้วยสายตาทั้งหมด มีประมาณ 30 ตัว อัตราส่วนเพศผู้เต็มวัยต่อเพศเมียเต็มวัยเท่ากับ 1:6.95 สัดส่วนเพศผู้เต็มวัย: เพศเมียเต็มวัย: วัยรุ่น: ลูกอ่อนในประชากรเท่ากับ 1:6.95: 1.77:1.86: 2.09 มีสัดส่วนเพศเมียเต็มวัยต่อลูกอ่อนเท่ากับ 1: 0.30 อัตราการทดแทนในประชากรละมั่ง มีค่าร้อยละ 40.65 ขณะที่พบว่าประชากรเนื้อทรายมีลักษณะปิด (Z=-0.564, P=0.28) เช่นกัน สมการที่เหมาะสมสำหรับคำนวณประชากรเนื้อทรายได้แก่ M(h)  (P=0.08) จำนวนประชากรเนื้อทรายเท่ากับ 21 ตัว (SE=6.09) จากการประเมินด้วยสายตาในพื้นที่มีประมาณ 60 ตัวอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเต็มวัย 1:2.48 สัดส่วนโครงสร้างชั้นอายุในประชากร เพศผู้เต็มวัย: เพศเมียเต็มวัย: วัยรุ่น: ลูกอ่อน เป็น 1: 2.48: 0.79: 0.44: 0.26  สัดส่วนเพศเมียเต็มวัยต่อลูกอ่อนเท่ากับ 1: 0.12 อัตราการทดแทนในประชากร เนื้อทรายมีค่าร้อยละ 16.56 แม้ว่าผลการศึกษาพบอัตราการทดแทนประชากรค่อนข้างดีทั้งละมั่งและเนื้อทราย แต่จำนวนประชากรมิได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนับจากปล่อย อาจเนื่องจากความสามารถในการรองรับของพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดที่มีอยู่เฉพาะที่ราบตามหุบห้วยและพื้นที่ป่าเบญจพรรณผสมเต็งรังที่เป็นเนินเขา ดังนั้นการปรับปรุงพื้นที่โดยการเปิดพื้นที่โล่งและใช้ไฟในการจัดการทุ่งหญ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาประชากรที่มีในพื้นที่ การติดตามศึกษาประชากร และพันธุกรรมของละมั่ง และเนื้อทรายที่ปล่อย ควรดำเนินการต่อไป

คำสำคัญ: ละมั่งที่ปล่อยสู่ธรรมชาติ  เนื้อทรายที่ปล่อยสู่ธรรมชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ วิธีจับทำเครื่องหมาย ปล่อย แล้วจับซ้ำ

Download Full Version (PDF 376 kb)